European Tournament - Wheelchair Hockey

European Tournament - Wheelchair Hockey


The European Tournament - Wheelchair Hockey will be held from 19 to 22 September 2019 at the Marzotto village